A 4. látomás sok

Víz | Keresztyén bibliai lexikon | Reference Library

Így láttatta velem az Úr az Örökkévaló: íme egy kosár gyümölcs. És mondta: Mit látsz Ámosz?

a 4. látomás sok

Mondtam: egy kosár gyümölcsöt. Erre szólt hozzám az Örökkévaló: Eljött a vég, népemre Izraélre, többé már nem fogok megbocsátani neki. Jajgatássá lesznek a palota énekei azon a napon, úgymond az Úr az Örökkévaló: sok a hulla, minden helyen eldobják hallgatag!

Who are you, really? The puzzle of personality - Brian Little

Halljátok ezt ti, kik áhítoztok a szűkölködőre és arra, hogy eltüntessétek az ország szegényeit, 5. Megesküdött az Örökkévaló Jákób büszkeségére: Nem felejtem el örökké mind az ő tetteiket.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd! A Szabadító apostolait elvetették és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvétetett a földről.

Vajon emiatt ne reszkessen-e meg a föld, hogy gyászba borul minden rajta lakó, s fölemelkedik mint a folyam egészen, fölkavarodik és lecsillapodik, mint Egyiptomnak a folyama? És lészen ama napon, úgymond az Úr az Örökkévaló, lenyugtatom a napot délben, és elsötétítem a földet világos nappal.

Ítélethozatalhoz készültek, és kinyitották a könyvtekercseket. Akkor láttam, hogy a negyedik vadállatot megölték, a testét elpusztították, és lángoló tűzben elégették. Az Öregkorúhoz jött, trónja elé vezették. Uralma örökké tart, nem lesz vége soha. Királysága elpusztíthatatlan, mert örök.

Átváltoztatom ünnepeiteket gyásszá és mind az énekeiteket gyászdallá és juttatok minden derékra zsákot és minden fejre kopaszságot s teszem ollyá, minő a gyász az egyetlenért és végét olyanná, a 4. látomás sok a keserű nap.

Íme napok jönnek, úgymond az Úr az Örökkévaló, és éhínséget bocsátok az országra, nem éhséget kenyere, s nem szomjúságot vízre, hanem arra, hogy hallják az Örökkévalónak igéit.

jó látás bármilyen életkorban

S majd bolyongnak tengertől tengerig; és északtól egészen keletig, kóborolnak, hogy keressék az Örökkévalónak igéjét, de nem találják. Azon a napon ájuldoznak majd a a 4.

állítsa le a látásvesztést

látomás sok hajadonok, meg az ifjak a szomjúság miatt. Akik esküsznek Sómrón bűnére, és mondogatják: él az istened, Dán, meg: él a Beérsébába vivő út!

Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem. Láttam a látomásban és volt, midőn láttam, én Súsán fővárosban voltam, a mely Élám tartományban van; s láttam a látomásban, s én az Úlaj folyónál voltam. Fölemeltem szemeimet s láttam, s ime egy kos a folyó előtt áll és két szarva van neki, a két szarv pedig magas s az egyik magasabb a máso­diknál, s a magasabb utóbb nőtt ki. Láttam a kost, a mint döf nyugatra és északra s délre és mind az állatok nem állnak meg előtte és nincs ki hatalmából megmentene; és akarata szerint cselekedett és nagyot mívelt. Én pedig oda figyeltem s ime egy kecskebak jön nyugat felől az egész föld szinén, s nem is érintette a földet; s a baknak tekintélyes szarva volt szemei között.

Fontos információk