A látás tisztasága kezdett eltűnni. A bal szem homályosan látni kezdett - okok: mi a helyzet a rossz látással? - Nyomás

Milyen távolságban van a látás tisztasága

A központok tudományának technikai tanulmányozása 6. Légzésgyakorlatok 7. Az Akarat technikájának megtanulása 8. Az idő felhasználásához szükséges erő kifejlesztése 9. A Kundalíni tűz felkeltése Ezt a kilencedik és egyben utolsó pontot nem fogjuk figyelembe venni képzésünknek ezen a szintjén.

Ennek oka nyilvánvaló.

A „világ képének” tisztaságának visszatérése, vagy a távlatokhoz hasonlóan, a látás helyreállítása

A legtöbb jelölt a harmadik és a negyedik pont szintjén van és éppen most lát neki az ötödik és hatodik kimunkálásának.

Hadd érintsük röviden eme szükséges lépések mindegyikét és hadd kössem mindnyájatok lelkére, hogy milyen fontos felismerni a tudással együttjáró felelősség bizonyos mértékét. Felfogjátok a tényt, hogy ha a képzés során kapott minden információ darabkát teljesen felhasználtok és tapasztalati ténnyé teszitek, és az oly állhatatosan megosztott tanítást napi életetekben megélitek, akkor már majdnem ott álltok a Beavatás kapujában? Megértitek, hogy az igazságot a napi élet terepén kell kicsiszolni, mielőtt új igazságokat lehet biztonságosan birtokba venni?

Ezt a kilenc pontot erőszempontjaik szerint kell tanulmányozni, nem pedig etikai vagy spirituális fontosságuk szerint. Mindnyájan egy bizonyos felszereléssel érkezünk az életbe - a törekvések és tapasztalatok elmúlt életproduktumaival.

a látás tisztasága kezdett eltűnni a látástámogatás csökken

Ennek a felszerelésnek lehetnek bizonyos gyenge oldalai vagy hiányosságai, és ritkán kiegyensúlyozottak. Az egyik ember túlságosan értelmi. Egy másik túlságosan pszichikus. A harmadik alapvetően fizikai, míg egy másik túlságosan misztikus. Az egyik ember érzékeny, ingerlékeny és befolyásolható.

Egy másik meg ezeknek éppen az ellenkezője. Az egyik ember központja az állati természetében van vagy teljesen materialista módon nézi az életet, míg a másik vizionárius és mentes a test bűneitől. Az emberek közötti különbözőség megszámlálhatatlan, de minden egyes életben megvan az uralkodó irány, amely felé természetének minden energiáját fordítja. Lehet, hogy erősen elragadják őt a fizikai erők és következetesen állati életet él, vagy az asztrális energiák ragadják el és alapvetően érzelmi és a természetfölötti dolgokkal foglalkozik.

Miért kezdett homályosan látni a bal szem?

Lehet, hogy mint oly sokan - három különféle energiától hagyja elragadni magát, a fizikaitól, az érzelmitől és alkalom adtán egy lelki energia-áramlástól. A lényeg, amit nem szabad elfelejteni, hogy a testek, amelyekben mi lelkek tevékenykedünk elsősorban energiatestekből állnak. Energiaegységekből vannak összeállítva, állandó mozgásban és áramlásban lévő atomokból, amelyek a maguk helyét hasonló természetű környezetben keresik meg.

Ezekben az energiatestekben pozitív magként tevékenykedve és jelenleg az esetek többségében viszonylag statikusan áll a lélek. Ezidáig még csak kevés nyomást gyakorolt a burkolatára, sőt, azonosítja magát velük s így időlegesen még tagadja a maga benső életét. Azonban eljön a nap, amikor a helyzet uralása végett szükség van a lélek felébredésére és tekintélyének biztosítására.

Aztán az ember kezdetben csak lökésszerűen felméri a helyzetet. Először is fel kell fedeznie, hogy milyenfajta energia az uralkodó, és a látás tisztasága kezdett eltűnni átélései során melyik erő a mozgató. Miután ezt kiderítette, elkezdi az átszervezést, az átirányítást és testének átépítését.

Ezt az egész tanítást két szóban lehet összegezni: Bűn és Erény. A bűn az egyes rétegeknek az egyéni vagy a személyiség által a látás tisztasága kezdett eltűnni hozott burkolatoknak az energiája, minthogy ez irányítja az élettevékenységeket, és alárendeli a lelket a rétegeknek és az alsóbbrendű énje indítékainak és irányulásainak.

Az erény az új energiáknak és új rezgésritmusnak az előhívása, úgyhogy a lélek válik a pozitív irányító tényezővé és a lélekerők foglalják el a testi erők helyét. Ez a folyamat a jellemépítés folyamata.

Hadd mondjak egy példát rá. Egy ember ingerült és ideges állapotban szenved.

A szembetegségek hatása

Azt mondjuk neki, hogy nyugalomra és békességre van szüksége és szenvtelen viselkedésre, hogy visszanyerje önuralmát. Azt tanítjuk neki, hogy mérges állapot helyett nyugodtnak és kedvesnek kell lennie. Ez közhelynek hangzik és teljesen érdektelen. Mégis, amit tulajdonképpen a látás tisztasága kezdett eltűnni, az nem egyéb, mint hogy a nyugtalan önközpontú érzelmi természet és a napfonat központ amely az asztrálsík hatalmas erőinek hordozója tevékenysége helyett a lélek egyenletes szenvtelen távolságtartását és harmonikus ritmusát, a magasabb rendű Ént kell előtérbe helyezni.

A magasabb rezgést az alacsonyabb fölé helyezni, ez a jellemépítés munkája, és az előfeltétel a Próbaidő Ösvényén. Az őszinte tanuló ezt olvasva megkezdheti összeszedni energia-vagyonát, osztályozhatja az erőket, melyekről úgy érzi, hogy az életét irányítják, és így hozzájuthat egy elég jelentős és a valóságnak megfelelő felismeréshez azokról az erőkről, amelyeket uralnia kell, és azokról, amelyeket fel kell erősítenie.

Ezután az igaz ismeretek fényében haladjon tovább előre sorsának ösvényén. Helyes motiváció. A Bölcsesség Mestere, azt mondják, a "kutatók nemzedékének ritka kivirágzása". A kérdés, amit a kereső most feltesz és amelyet csak neki van joga megválaszolni: Milyen indíték uralkodik szándékaimon és törekvéseimen? Miért akarok igazi alapokra építeni?

Miért hívom munkára olyan szorgalmasan a lelkemet?

A helyes indíték kidolgozása előremutató erőfeszítés és az ember folyamatosan változtatja kezdeményezéseinek fókuszpontját, amikor felfedezi önmagát, aminthogy a Fény egyre határozottabban világítja meg valakinek az útját, és állandóan a látás tisztasága kezdett eltűnni és magasabb rendű indítékok merülnek fel. Hadd mondjak rá ismét egy példát: a jelölt a korai szintjein általában mindig rajongó. Hogy felérjen egy szeretett barát vagy tanító által kitűzött kívánalmakhoz, szenved és kínlódik és így halad.

Később ennek az ő odaszentelődésének és buzgó erőfeszítésének a tárgyát a Nagyok, fajunk Idősebb Testvérei iránti odaadás váltja fel.

Összes erőit és természetének erősségeit az Ő szolgálatukba állítja. Ezt a törekvést viszont biztosan és következetesen váltja fel egy éltető szeretet az emberiség iránt, és az egyetlen egyén iránti szeretet legyen bár mégoly tökéletes iseltűnik tekintete elől az egész emberiség iránti szeretetben.

MUNKAFÜZET / A látás és a kilátástalanság alakzatai Dolinán - Látó Szépirodalmi Folyóirat

És nemkülönben, amint a lélek egyre inkább irányítása alá veszi eszközét és a lelki természet következetesen megnyilvánul, ez maga is alá lesz rendelve az eszmény, a Terv szeretetének, és a céloknak, amelyek a világegyetemnek magának az alapját képezik.

Az ember felismeri önmagáról, hogy semmi, csupán csatorna, amelyen át a szellemi hatóerők működni tudnak és megérti önmagáról, hogy az Egyetlen Élet szervezetének része.

  1. Szemizmok és rövidlátás
  2. Látásvizsgálati szabványok
  3. Alice A. Bailey: Értekezés A Fehér Mágiáról vagy A Tanítvány Útja
  4. A homályos látás oka - Gyulladás September

Ezután az emberiséget is csupán viszonylagosnak és töredékesnek látja, és kezd belemerülni a nagy Akaratba. A helyes indíték tanulmányozása természetszerűen vezet el a helyes a látás tisztasága kezdett eltűnni és tárgyi megjelenésében gyakran a látás tisztasága kezdett eltűnni a motiváló tudatnak.

Az egyes ember szolgálata mint a szeretet kifejezése, a család szolgálata vagy a nemzeté felnövekszik a Hierarchia egy tagjának, egy Mester csoportjának a szolgálatává és innen az emberiség szolgálatává. Végső fokon létrejön a fejlett Terv-tudat és -szolgálat, és az odaszentelődés a nagy Létező alapvető céljainak, Aki valamely különleges cél teljesítése érdekében létrehívott mindent. Ennél a tárgynál nem fogunk hosszasabban elidőzni, mert hiszen ez képezi az alapját a látásélesség 0 07 mi ez más könyveimben, és közületek igen sokan állandóan a meditáción munkálkodtok.

A negyedik helyre tettem ezt a sorban, mert a meditáció veszélyes és haszontalan azoknak az embereknek a számára, akik nem jó jellem és tiszta életvitel alapján lépnek erre a területre. Akkor ugyanis a meditáció csak olyan energiák felkeltésének eszköze lesz, amelyek az élet nem kívánatos aspektusait fogják serkenteni, ahogyan a gyomokkal teli kertet megtrágyázva csak azokból kapunk hatalmas termést és így kiirtjuk a gyenge és szépséges virágokat.

A meditáció veszélyes ott, ahol helytelen az indíték, mint amilyen a saját személye megnövelésének és szellemi hatalmának vágya, mert ilyen körülmények között az csak az illúziók völgyének árnyait fogja felerősíteni és a büszkeség kígyóját fogja kitenyészteni, amelyek az önző vágyak völgyében ólálkodnak. Veszélyes a meditáció, ha a szolgálat vágya hiányzik. A szolgálat csak más kifejezés a lelki erők hasznosítására a csoport javára. Ahol ez a szándék hiányzik, jóllehet energia ömlik a látás tisztasága kezdett eltűnni a testekbe, de - felhasználás hiányában és mert nem talál levezetést - többnyire túlserkenti a központokat és a neofita számára katasztrofális helyzetet hoz létre.

A felemésztés és az ürítés éppúgy törvénye a lelki életnek, mint a fizikainak, és ha ezt az egyszerű törvényt valaki nem veszi figyelembe, annak súlyos következményei lesznek a lelki életben éppen olyan kikerülhetetlenül, mint a fizikai testben.

a látás tisztasága kezdett eltűnni

A központok tanulmányozása. Ehhez most látunk hozzá. Ez a tanulmány még gyerekkorát éli Nyugaton és kevéssé alkalmazzák Keleten. A mi megközelítésünk bizonyos tekintetben új lesz, mert jóllehet hozzászoktunk kialakul a perifériás látás a központok neveihez, elhelyezkedéséhez és kapcsolataihoz, meditációs tevékenységet mégsem fogunk fölöttük végezni.

Végső soron eljutunk majd rezgésük, hangnemük és színeik, valamint asztrológiai jelentőségük megértéséhez.

Nem fogunk dolgozni a központokkal végig a látás tisztasága kezdett eltűnni gerincoszlop mentén, sem pedig azok tudatos használatával nem fogunk foglalkozni, mint teszi azt a tisztánlátó és tisztánhalló. A tanulók által végzett teljes munka egészében a fejre szorítkozzék és a fejből induljon ki. Ott van az Akarat, vagyis a Szellemi Aspektus székhelye, amely a lélek révén működik.

A homályos látás oka

Ott van a személyiség teljes kifejezése is, és a két fejközpont viszonyának, valamint azok kölcsönös összjátékának megértése fokozatosan létre fogja hozni a lélek uralmát a személyiség fölött. Ez pedig elvezet az öt másik központ ebből következő és folyamatosan irányított tevékenységéhez.

Ebben az öt központban a működés tulajdonképpen ugyanolyan automatikus lesz, mint a szív és tüdő működése jelenleg a fizikai testben. Isteni élete ritmusának és a Tervvel való tudatos együttműködésének, valamint Akaratának felhasználásával működve kell a testetöltött tanítványnak tevékenykednie úgyis, mint saját lelke közvetítőjének a három világban.

15 nap alatt helyreállítsa a látást pszicho látás

Az előhaladással együtt apránként fogjuk közölni a szükséges utasításokat. Azonban hadd emeljem ki, hogy semmiféle légzésgyakorlatot nem lehet biztonságosan alkalmazni, ha nem kíséreljük meg a mindennapi életet ritmusba hozni.

A megnyilvánulás és a haladás jellemzői

A két tevékenységnek kéz a kézben kell haladnia. A légzésgyakorlatok hatása különféle: Oxigénellátási hatás. A vérkeringés megtisztul és a vérnyomás mérséklődik. Szimbólumként a következőképpen szolgál: - ahogyan a vér feldúsul oxigénben, úgy az ember életét is a három világban átjárja az szellemi energia. Egy bizonyos ritmus megteremtése, amelyet a megfelelően egymás után következő légzések és azok időhatárai hoznak létre - belégzés, visszatartás, kilégzés - és ez a számolás szerint változik.

Van egy kifinomultabb hatása a pránának ami a belégzett és kilégzett levegő mögött lévő szubjektív elemami leginkább a pránatestre, az éltető vagy étertestre van hatással.

Emlékezzenek rá a tanulók, hogy a kifinomultabb hatások sokkal erőteljesebbek, mint a fizikaiak. Két irányban tapasztalható eredményük, a fizikai testre és az étertestre. Az egész éltető test felvesz egy bizonyos ritmust a légzésgyakorlat szerint. Ha ezt hosszabb időszakon át fenntartjuk, annak a testet megviselő vagy összetartó hatása lesz, és ennek megfelelően rombolja vagy élteti az étertestet.

a látás tisztasága kezdett eltűnni a vitaminok javítják-e a látást

Van a központokra gyakorolt hatás, amely a legerősebb és amely követi a jelölt gondolkodásának irányát. Ha például valaki a napfonatra, a plexus solarisra gondol, ezt a központot mindenképen feltölti életerővel és érzelmi természete felerősödik. Innen adódik, hogy a tanulónak a meditációban következetesen a fejre kell összpontosítania és így ébresztenie a fejközpontot.

Senki ne kételkedjék a légzésgyakorlatoknak az éltető testre gyakorolt hatásában. Ugyanolyan bizonyosan, mint ahogy az evés és ivás építi vagy rongálja a fizikai testet, és a látás tisztasága kezdett eltűnni vagy hátráltatja annak helyes működését, ugyanígy a légzésgyakorlatok erőteljes hatást fejtenek ki, ha megfelelően alkalmazzák őket egy meglehetősen hosszú időn át.

És mit mondjak az utolsó három kívánalomról? Nemigen sokat, mert az idő még nem érett meg azok helyes megértéséhez. Lépésről lépésre kell haladnia a jelöltnek, és az elméletnek nem szabad folytonosan a tapasztalatok előtt járnia. Talán mégis meg tudom adni a kulcsot e háromhoz a napi élet egy egyszerű szabályát megfogalmazva. Ez azokban fog megragadni, akik számára szól és nem fog kárt okozni a kevésbé fejletteknek sem.

Ez a szabály, ha követik, finoman és szubjektíven fogja megteremteni a kívánalom megnyilvánulásához szükséges körülményeket. A látás tisztasága kezdett eltűnni meg alkalmazni az akaratot a célkitűzés állhatatos kidolgozása és a napi élet megszervezése segítségével úgy, hogy a célt el lehessen érni.

Fontos információk