Banális műveltség nézete mindenki

banális műveltség nézete mindenki

Bély egdij 3 0 kr. Sok ilyenkor a nagy szó s a csengő ígéret. Mi nem ígérünk egyebet, mint a mennyit az adott viszonyok közt be­vallani képesek vagyunk.

konferencia a neuro-oftalmológiáról, 2020 gyógyítsa meg a rövidlátást akupunktúrával

Irodalmi színvonalon álló, választékos izlésü, eleven és gyors szolgálatú la­pot. Mindeu helyi érdekű ügynek hűséges képviselői akarván maradni, minden számunkban esztergomi érdekű vezérközleményt adunk.

Tárczáinkban a mulatságost és az oktatót elegye­sen adjuk, minden nagyobb irodalmi eseményt megismertelünk, de a selejt­től is óvjuk az olvasókat.

Artists \u0026 Fandoms - Philosophy Tube

Újdonsá­gainkban kerüljük a felfujt koholnia­Kjojutt épen ugy, miut az allrttó régi­ségeket. Minthogy szerkesztőségünk több fővárosi napilapot is kiszolgál, olvasóinknak banális műveltség nézete mindenki bővebben bizo­nyítanunk, hogy lapunk stílje külön­bözik a rendes vidéki hírlapírói sültől. Az előkelő gondolkozásnintelligenczia szolgálatában, mindig magasabbra tö­rekedő ízlést akarunk teremteni s Esztergomot a mezővárosi igényekből nagyvárosi előkelőség felé fejleszteni.

Minden érdemnek megadjuk az elis­merést hizelgés nélkül ; minden kér­désben elfogadjuk az eliérő nézeteket is ,de a magunk véleményének feláldo­zása nélkül. Szóval hírlapírói hivatásunknak be­csületesen, tiszteségesen és minden tehetségünk szerint meg akarunk fe­lelni, ha tovább is körülöttünk csopor­losul a város és megye iutelligen­cziája, melynek pártfogása a mi la­punk élete.

banális műveltség nézete mindenki

Boldog újévet! Esztergom, jan.

Modern Talking

Az egész világot egy kis röpke üd­vözlet járja be. Boldog újévet kivan egymásnak mindenki. Jelentőséges kivá­jnál, ha nemcsak mondjuk, de teszünk jis érte valamit.

Egyéb megosztás A bizalmas diszharmónia A magyar nyelv egyik jellemzője a magánhangzó-harmónia: bokrotok, fejetek, tökötök. A szón belül vagy mindegyik magánhangzó az a-o-u csoportba tartozik ezek a "mélyek"vagy az e-i-ö-ü csoportba ezek a "magasak". Az elnevezések igazából metaforák, nincs logikus alapjuk, ráadásul a mély szó éppen magas, a magas szó viszont mély magánhangzót tartalmaz.

Hiszen egymástól függ ja mi boldogságunk; mindenki boldoggá Iteheti látássérült típusok, a kik czirkulusai hatá-i ;rába közelednek. És nem kel l 4 hozzá semmi egyéb, esak egy kis sziv.

banális műveltség nézete mindenki magas myopia fokozása

Minden embernek, még a legutolsó koldusnak is olyan testi és lelki szer­vezete van, mint a vezérlő oszlopos férfiaknak. Az őstermészet közös jogo­kat is adott mindenkinek. Ezeket a közös emberi jogokat mi forgattuk ki s gyarló eszünkkel routottuk meg a mi javunkra és bizonyos embertársaink ká­rára. Mert meg vau bennünk az a démoni sugalat, hogy szeretünk ember­társaink rovására, sőt elliprásával emel­kedni, minél magasabbra, minél több közönséges alak fölé.

A műveltség külsőségei ugyan lát­szólag elsimítják az ember és ember között való óriási különbségeket, de nagy sziv és erős filozófiai érettség kell hozzá, hogy tökéletesen tiszlában legyünk gya rióságunk kai és a mások kiválóságaival.

Esztergom és Vidéke, 1892

Ismerjük be hibánkat és embertár­saink erényeit. Ezen kezdődik az ember­szeretet hit vallása.

mit kell masszírozni a látás javítása érdekében szemgyakorlatok a látásra 2

Iparkodjunk mindenkit fölemelni, jobbá és nemesebbé tenni ; gyűlöljük a hibát, de bocsássunk meg a hibás em­bertársnak, ha meg van benne a javu­lás szándéka. Ne harácsoljunk össze javakat a má­sok romlására.

Olvasói levelek

Ne nézzük le a szegény­séget. Mert minden gazdagság csak eset­legesség.

hyperopia myopia a

Sőt a szellemi tehetségekkel kevésbé megáldott jóindulatú ember­társakat se vessük meg. Mert a tehet­ség is csak esetlegesség.

Magyar Narancs, A morgolódás joga Pengeéles logikával vezeti le legutóbbi lapszámukban Révész Sándor, miért kell elhatárolódni mindenféle rasszizmusról, jöjjön balról akár, mint Kertész Ákos sokat idézett szerencsétlen cikke is a magyarságról úgy általában. Az írás oly meggyőző és világos, hogy tanítani kellene a középiskolásoknak társadalomismeret órán. Mondom, nagy örömmel olvastam a közbeszédből sokat hiányolt megfogalmazását a rasz-szizmus fogalmáról, a kirekesztők érzelmileg motivált észjárásáról, és magam sem értettem első olvasásra, miért is maradt bennem mégis valamiféle hiányérzet.

Szerencsésebb agyszerkezet és előnyösebb kiművelés eredménye. Embertársaink boldogitására töre­kedjünk. Ez az életczél. Ez a legmagasztosabb programra.

Ez a mai üdvözletek magva, jelen­tősége ós malasztja. Különben csak a frázisok milliárdjait szaporítjuk, ha az újévi banális aprópénzeket forgalomba hozzuk.

Legyen szabad, a parlamenti szokásokhoz híven, először is a címhez hozzászólnom: ezt az összefoglaló címet: «Világnézet és irodalom», melyet a mi mai vitaestünknek adtak, jónak tartom azért, mert nagyon sokat jelent, vagyis semmit sem jelent, vagyis azt jelenti, hogy mindenki arról beszélhet, amihez kedve tartja - és rossznak tartom azért, mert ezek után félő, hogy csakugyan mindenki arról fog beszélni, amihez kedve tartja.

Esztergom, decz. Bármiként is vélekedjenek némelyek, hogy a vasút nem abban az irányban épült ki, a mely irányban, talán az!

Egy oly eszköznek jutottunk birto­kába, a melynek felhasználásával anyagi I erőnket gyarapíthatják, a melyre pedig különösen a jövőt tekintve nagyon is nagy szükségünk van. Hogy ezt az anyagi gyarapodást el­érhessük, nézeteink szerint két faktor­nak kell közremunkálni, az látásteszt optikában ko maga a társadalom, a másik a városi ha­tóság, ezen két faktornak együtj működése, az erőknek egy közös czól elérésére való együvé hozása, meg kell, hogy teremtse azon alapot, a mely a haladás legbiztosabb oázisát fogja képezni.

Az ugyan kétségtelen és senki által el nem vitatható tény, hogy minél kö­zelebb jutunk a fővároshoz, annál kö­vesbe banális műveltség nézete mindenki, hogy Esztergom­ban valaha virágzó ipart és kereske­delmet teremtsünk. A Jó barátok.

Fontos információk